County Quarter Finals Onwards - Fours

 

 

QTR Final

Leatherhead BC

8th July

Semi-Final

Leatherhead BC

15th July

Final

Croydon BC

28th July

 

 

 

 

 

1A. Heathfield

M Rice  (b)

M Dyer (u/b)

S Squires (b)        10

S Ward (b)

T. Friday        (b)

S. Fishlock    (b) 

S. Greenwood  (b)

G. Clark          (b)

     Camberley 

 

        19

    

J. Cooper       (b)

M. Dutton       (b)

A. Barclay      (b)

P. Bennett      (b)

    Old Coulsdon

 

 

           20

 

 

 

 

 

 
 

4A T. Friday          (b)

     S. Fishlock       (b)

     S. Greenwood  (b)

     G. Clark            (b)

     Camberley        27

 
 

3B J. Cooper       (b)

    M. Dutton       (b)

    A. Barclay      (b)

    P. Bennett      (b)

    Old Coulsdon       28

J. Cooper       (b)

M. Dutton       (b)

A. Barclay      (b)

P. Bennett      (b)

    Old Coulsdon 

 

         22

  

 
 

3A R. Daintree   (b)

     P. Harland    (ub)

     P. Pickett      (b)

     S. Cooke       (b)

     Purley Bury        10

 
 

1B. South London

G Constable (u/b)

C Burke (b)

A Vadher (b)

B Bowler (b)          17

Paul Foley (b) 

Andrew Richardso(b)

Craig Baker(b)

Rob Dodds(b)

    Southey 

 

        20

 

P. Pugh          (b)

K. Kavanagh  (q)

L. Mulcahy     (b)

M. Short         (b)

     Old Dean  

 

 

 

           22

 

 

 

 

 
 

2A Paul Foley (b) Andrew Richardso(b)

    Craig Baker(b)

    Rob Dodds(b)

    Southey             21

 
 

4B P. Pugh            (b)

     K. Kavanagh    (q)

     L. Mulcahy       (b)

     M. Short           (b)

     Old Dean       21

P. Pugh          (b)

K. Kavanagh  (q)

L. Mulcahy     (b)

M. Short         (b)

     Old Dean 

 

          22

 

 
 

2B Myles Clements(b)

     Ian Jenkins(b)

     Mark Bishopp(b)

     Charlie Souter(b)

     Weybridge      10

 
 

 

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© Surrey County Bowling Association